Slip, shorty, string SLOGGI

7
23 45484.3992380671 485 PRODUCTION