Slip, shorty, string SLOGGI

96
13 45344.7518533565 1441 PRODUCTION